Privatumo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.stiliauspakopa.lt elektroninės parduotuvės (toliau – El. parduotuvės) kliento (toliau – Klientas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679)Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. El. parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad El. parduotuvė juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

4. El. parduotuvė vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

4.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

4.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

4.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:

4.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis naudojimosi elektronine parduotuve taisyklių;

4.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

4.3.3. El. parduotuvė yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

4.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia El. parduotuvė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

4.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.6. Asmens duomenis tvarko tik El. parduotuvės administratorius.

4.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

4.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

5. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali:

5.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

5.2. nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

5.3. juridiniai asmenys;

5.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

6. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Klientui visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Klientą, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Klientas bet kada gali peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Kliento kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Klientui gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis El. parduotuve sutinkate su tuo, kad Kliento kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

II. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS
7. El. parduotuvė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

7.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

7.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

7.3. spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

7.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

8. Registracijos El. parduotuvėje metu Klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

9. Tvarkydama ir saugodama Kliento asmens duomenis El. parduotuvė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

10. El. parduotuvė gali statistiniais tikslais naudoti su Kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

III. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
11. El. parduotuvė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

11.1. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS
12. Klientas turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. INFORMACIJOS AR PRETENZIJŲ PERDAVIMAS
13. Klientas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę:

13.1. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų;

13.2. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

14. El. parduotuvė, gavusi Kliento prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi dienos, pateiks atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@stiliauspakopa.lt).

VI. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS
15. El. parduotuvė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.

16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami El. parduotuvės sistemoje.

17. Klientas nesutikdamas su nauja Privatumo politikos redakcija, turi teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@stiliauspakopa.lt) su sąlyga, kad sutinka prarasti teisę naudotis El. parduotuvės paslaugomis.

18. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinkama su nauja redakcija.

VII. PAPILDOMA INFORMACIJA

19. Mūsų tinklalapyje naudojame „Linkedin Share“ valdiklį, kad galėtumėte bendrinti mūsų tinklalapius „Linkedin“. Šie prašymai gali sekti jūsų IP adresą pagal jų duomenų privatumo politiką: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

20. Mūsų svetainėje naudojame Pinterest Išsaugoti valdiklį, kad galėtume nukreipti vaizdus į „Pinterest“ iš mūsų tinklalapių. Šie prašymai gali sekti jūsų IP adresą pagal jų duomenų privatumo politiką: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

21. Mes naudojame „GooglePlus“ valdiklį mūsų svetainėje. Todėl mūsų svetainė pateikia prašymus „Google“ serveriams, kad galėtumėte bendrinti mūsų tinklalapius naudodami savo „GooglePlus“ paskyrą. Šie prašymai leidžia jūsų „IP“ adresą matyti „Google“, kuris gali jį naudoti pagal savo duomenų privatumo politiką: https://policies.google.com/privacy.

22. Mes naudojame Twitter Twitter widget mūsų svetainėje. Todėl mūsų svetainė pateikia užklausas „Twitter“ serveriams, kad galėtumėte twejuoti mūsų tinklalapius naudodami „Twitter“ paskyrą. Šie prašymai leidžia jūsų IP adresą matyti „Twitter“, kuris gali jį naudoti pagal savo duomenų privatumo politiką: https://twitter.com/en/privacy#update.

23. Mes įterpdami „Facebook“ valdiklį, kad galėtume pamatyti norimų / bendrų / rekomenduojamų ir „patinkančių / bendrinti / rekomenduoti“ mūsų tinklalapių skaičių. Šis valdiklis gali surinkti savo IP adresą, naršyklės naršyklę „User Agent“, saugoti ir nuskaityti slapukus savo naršyklėje, įterpti papildomą stebėjimą ir stebėti jūsų sąveiką su valdikliu, taip pat susieti „Facebook“ paskyrą su bet kokiu veiksmu, kurį atliekate valdiklyje (pvz. „Patinka / dalinasi / rekomenduojame“ mūsų tinklalapį), jei esate prisijungę prie „Facebook“. Daugiau informacijos apie tai, kaip šie duomenys gali būti naudojami, žr. „Facebook“ duomenų privatumo politiką: https://www.facebook.com/about/privacy/update.

24. Mes renkame jūsų viešojo profilio duomenis tik iš jūsų suteikto sutikimo, prieš pradėdami naudoti socialinį prisijungimą, iš socialinio tinklo, naudojamo prisijungti prie mūsų svetainės. Šie duomenys apima jūsų vardą, pavardę, el. Pašto adresą, nuorodą į jūsų socialinės žiniasklaidos profilį, unikalų identifikatorių, socialinio profilio avatarą. Šie duomenys naudojami norint sukurti vartotojo profilį mūsų svetainėje. Bet kuriuo metu galite atšaukti šį sutikimą, siųsdami mums el. Laišką.


www.stiliauspakopa.lt administracija

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top